Utilità di G1 Testi Funzioni di testi menu Inserisci

Inserisci (Testi)


Funzioni di Testi
Il menu Inserisci presenta i seguenti comandi:
·File
·Immagine
·Campi di database
·Data e ora
·Interruzione di pagina